Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 – Identificatie onderneming

NV DIANNA DAVID
Maatschappelijke zetel: Vilvoordsesteenweg 211, 1860 Meise
Ondernemingsnummer: 0422.372.939
E-mail: dianna@diannadavid.com
Telefoonnummer: 02/269 87 27

Artikel 2 – Productinformatie

De kledij die te koop wordt aangeboden (hierna: de producten) op de website van DIANNA DAVID is in nieuwstaat. Alle producten van de webshop zijn geïllustreerd met foto’s en voorzien van een duidelijke uitleg, waaronder bijvoorbeeld: de prijs, de eventuele promotieprijs, de beschikbare maten, enzovoort.

De foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Ook de kleuren van de producten worden zo waarheidsmogelijk weergegeven op de foto’s. Het is echter mogelijk dat de kleuren op de foto’s licht kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Zulke lichte afwijkingen kunnen onder andere worden veroorzaakt door de lichtsterkte van het beeldscherm.

Artikel 3 – Prijs en betaling

3.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.2 In het uitzonderlijke geval dat er per vergissing niet-correcte prijzen worden weergegeven, hetzij als gevolg van een technisch probleem hetzij door een menselijke fout, geldt steeds het criterium van de goede trouw van de consument.

3.3 De vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten. Voor bestellingen met een waarde onder de € 250,00 wordt een leveringskost ten belope van € 5,00 aangerekend. Bestellingen waarvan de waarde € 250,00 overschrijdt, worden gratis geleverd.

3.4 Online betalen gebeurt op een veilige manier in samenwerking met Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland gekend onder het KVK-Handelsregister nummer 30204462.

Artikel 4 – Aanbod en bestelling

4.1 De producten aangeboden op de website zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarmee de catalogus en de website zijn samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DIANNA DAVID niet. DIANNA DAVID is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DIANNA DAVID is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.

4.2 Ingeval de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt DIANNA DAVID de klant vooraf contact op te nemen via het e-mailadres dianna@diannadavid.com of via het nummer 02/269 87 27.

4.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door DIANNA DAVID. DIANNA DAVID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4.4 De overeenkomst komt tot stand na betaling van de prijs en leveringskosten.

Artikel 5 – Levering
5.1 Bestellingen kunnen enkel worden geleverd op het grondgebied van België. Ingeval de klant de bestelling in het buitenland wenst geleverd te hebben, zal hiervoor een offerte worden opgesteld.

5.2 Bestellingen boven de € 250,00 worden gratis geleverd.

5.3 DIANNA DAVID kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering. De aansprakelijkheid van DIANNA DAVID blijft beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan de klant aantoont dat deze niet werden ontvangen.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Ingeval de producten niet conform zijn aan de geplaatste bestelling en deze niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de twee jaar na datum van bestelling, geldt de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar. Wanneer de klant beroep doet op de wettelijke garantietermijn, zal het product kosteloos worden hersteld dan wel vervangen worden.
Gebreken die zich manifesteren binnen de zes maanden na de levering, worden geacht aanwezig te zijn bij levering. Evenwel behoudt DIANNA DAVID het recht om het tegendeel te bewijzen.

6.2 De wettelijke garantie wordt uitgesloten in de volgende gevallen: nalatigheid, ongevallen waaronder valpartijen, aanpassingen of wijzigingen aangebracht door de klant aan het product en het niet naleven van de gebruik/was/ onderhoudsinstructies.

Artikel 7 – Het herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen en af te zien van de aankoop, zonder opgave van motief, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering. De herroeping kan vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit heeft genomen.

7.2 De klant dient DIANNA DAVID binnen de 14 dagen na levering in kennis te stellen van zijn beslissing tot herroeping. Hiervoor kan het modelformulier uit het Boek VI van het Wetboek Economisch Recht worden gebruikt. Binnen de 14 dagen na deze kennisgeving, dient de klant de producten terug te zenden aan DIANNA DAVID, waarop DIANNA DAVID het betaalde bedrag (inclusief leveringskosten met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de klant zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door DIANNA DAVID geboden goedkoopste standaard levering) zal terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. De klant staat in voor alle kosten van de terugzending. DIANNA DAVID kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen ontstaan naar aanleiding van de retourlevering.

7.3 Indien het product beschadigd, gebruikt of vuil wordt geretourneerd aan DIANNA DAVID, dan behoudt DIANNA DAVID zich het recht om het geretourneerde product te weigeren en af te zien van de terugbetaling. De klant is aansprakelijk voor waardeverminderingen veroorzaakt door een gebruik van de producten na levering dat verder gaat dan strikt nodig is om de aard en essentiële kenmerken van het product vast te stellen.

7.4 De klant kan geen beroep doen op het herroepingsrecht wanneer kledij op maat wordt gemaakt.

Artikel 8 – Gebruik website DIANNA DAVID

DIANNA DAVID kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de goede werking of de (on)beschikbaarheid van de website. Ook is DIANNA DAVID niet gehouden tot vergoeding van schade met inbegrip van: verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of apparatuur, dewelke wordt veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

De website van DIANNA DAVID kan hyperlinks bevatten. Het gebruik van deze hyperlinks, is steeds op de verantwoordelijkheid van de klant. DIANNA DAVID heeft geen kennis van de inhoud van deze hyperlinks, noch heeft DIANNA DAVID hiertoe haar goedkeuring verleend, waardoor zij geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze hyperlinks.

Artikel 9 – Privacy

DIANNA DAVID respecteert de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De klant geeft aan DIANNA DAVID de toestemming om de door hem medegedeelde persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en versturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of directe marketingdoeleinden.

De klant heeft het recht om op elk moment zijn persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door een e-mail te sturen aan dianna@diannadavid.com. Hierbij dient steeds een kopie van de identiteitskaart van de klant te worden gevoegd, zodat DIANNA DAVID de identiteit van de klant kan verifiëren.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die hij DIANNA DAVIND verstrekt.

De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als de klant daarvoor ernstige en legitieme redenen heeft. In dat geval kan de klant DIANNA DAVID per e mail contacteren (dianna@diannadavid.com). De klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van zijn bestelling.

De klant zijn gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het is evenwel mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een met DIANNA DAVID samenwerkend bedrijf voor noodzakelijke doeleinden, zoals o.m. het transport van de bestelling van de klant.

Artikel 10 – Copyright

De inhoud van de website van DIANNA DAVID is eigendom van DIANNA DAVID en wordt auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze inhoud, zonder schriftelijke toestemming van DIANNA DAVID, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 11 – Cookies

Tijdens een bezoek aan de site van DIANNA DAVID kunnen cookies op de harde schijf van de klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de
browser van een computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de klant een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de klant zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De klant dient hierbij wel rekening te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet gebruikt kunnen worden. Door gebruik te maken van de website van DIANNA DAVID, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 12 – Strijdige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om deze onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een alternatieve bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

De overeenkomst gesloten tussen DIANNA DAVID en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Jaarlijks verlof

Beste klant,

van 5 juli tot en met 28 juli zijn wij met jaarlijks verlof. We staan weer vol energie voor u klaar na deze periode.

Dianna David